Az elmúlt hónapokban számos részinformáción alapuló rágalom és lejárató kritika érte Egyesületünket – a kölcsönös kommunikáció, a másik fél meghallgatása nélkül -, melyre ezúton is szeretnénk reagálni.

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő Asszony/Úr!

A 2012. 06. 25-én lezajlott nyílt testületi ülés során nem volt alkalmam álláspontomat kifejteni, mivel Polgármester Úr nem adott erre lehetőséget, megvonta tőlem a szót. Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni az elmaradt információkkal kapcsolatban.

A Senshi Sportegyesület (kiejtése: „szensi”) 20 éve működik Szeghalmon. Fennállása óta a város lakosai számára számtalan sportolási-, edzési-, kikapcsolódási-, egészségmegőrző lehetőséget és programot biztosított, melyek a város hírnevét öregbítették.

Működése során a törvénnyel összeütközésbe nem került, számláit és egyéb költségeit végig az évek során becsülettel rendezte. Az a tény, amit Farkas József alpolgármester úr a 2006-os időszaktól kigyűjtött, hogy az Egyesület Szeghalom Város Önkormányzatától az évek során összesen 6.170.000 Ft támogatást kapott az helyes, mely tételesen felsorolva az alábbiak szerint tevődött össze:

–                     2006.: 600.000 Ft
–                     2007.: 900.000 Ft
–                     2008.: 950.000 Ft
–                     2009.: 1.350.000 Ft
–                     2010.: 1.350.000 Ft
–                     2011.: 1.200.000 Ft
–                     2012.: 900.000 Ft

Ezen összegeket az egyesület minden esetben a kérelmében leírtakra fordította (működési költségekre, programok, versenyek rendezése, stb.), s az Önkormányzat felé hiánytalanul és becsülettel elszámolta. Az Egyesület 2012-évi nyertes LEADER pályázatából viszont az Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására 7.715.821 Forintot fordít, mely úgy gondoljuk, hogy nem csak az Egyesületnek, hanem az Szeghalom lakosainak és az Önkormányzatnak is egyaránt jó.

A júniusi testületi ülésen elhangzottakra reagálva, miszerint az egyesületek „nem is tudom, hogyan kerültek az iskola épületébe, és hogy a Senshi SE hogyan vehette el az iskola tornatermét, valamint hogy az Egyesület ingyen használja az önkormányzat és az iskola épületét” a következőt szeretném elmondani:

A 2009. március 30-án történt nyilvános ülés során (jelen lévő képviselő tagok: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, és Gali Mária jegyzőkönyv-vezető voltak) az alábbi határozat született:

„4/8/1. sz. napirend: Helyiségbérletre vonatkozó kérelem a Tildy utcai Iskola régi szállodaépületében lévő helyiségre

Macsári József polgármester:… Az előterjesztés arról szól, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt az iskola régi épülete, amely korábban szállodaként üzemelt, szinte teljesen kiürült, kivéve az oldalszárnyat, ahol a rajzterem van az Általános Iskolában. Fontos, hogy ezeknek a középületeknek az állagát megóvják, ezért próbálják hasznosítani. Az első előterjesztés arról szól, hogy a két sportegyesület ingyenes használatba venné ezeket az épületeket úgy, hogy a felmerült rezsiköltségeket ők fizetnék természetesen az üzemeltetés során.

…Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az előterjesztéseket, úgy elsősorban az Iskolával közösen meg kell oldaniuk, hogy az Iskola Alapító Okiratából kikerüljön ez az épületrész, és utána lehet a kérelmezőkkel szerződést kötni…

A következő határozatot a Képviselő testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag –hozta:

29/2009. (III.30.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja az S’GYM Testépítő és Erőemelő Egyesület, valamint a Karate Sportegyesület kérelmét, mely a Tildy utcai Iskola régi szálloda épületének ingyenes használatba vételére vonatkozik „sportcentrum” létesítésére. Az épület rezsi költségeit (fűtés, víz, világítás) az egyesületek viselik a használatbavételtől.”

A teljes jegyzőkönyv letölthető itt: http://szeghalom.hu/egyebuj/testuletjkv/2009_03_30jkv.pdf

A földszinti részen – ahol eredetileg az iskola tornaterme volt – az S’GYM testépítő és erőemelő termet hozott létre, melyet az óta is működtet.

Látható, hogy e határozatban ekkor még sehol nem szerepelt az a kitétel, mely szerint a Senshi SE-nek az iskola számára ingyen tornatermet kell biztosítania, a Senshi nem a volt iskolai tornateremben kezdte meg tevékenységét, hanem a felső szinten, ahol tantermek voltak.
A felújítási munkálatok befejezése után, mikor az Önkormányzat által megírt szerződést aláírásra megkaptam, megjelent az a tény is, hogy biztosítani vagyunk kötelesek a termet és a vele járó helységeket az iskola számára a benne foglalt – nem általunk írt – határidőig, 2010. június 30-ig.
Ennek a kitételnek is eleget tettünk, ingyenesen, mindenféle költségtérítés nélkül, fizetve a rezsi költségeket.
2010 nyarán jeleztem Macsári József Polgármester Úrnak, hogy a szeptemberi iskolakezdésre megoldást szeretnénk, szerződésmódosítást, mert a határidő lejárt és a szerződés szerint mi sem ingyen, sem pedig bérbe nem adhatjuk a termet és nem szeretnénk azt megszegni.
Azt a választ kaptam, hogy szeptembertől nem kell az iskola számára termet biztosítanunk, mint ahogy ez a szerződésben is áll.

A szeptemberi iskolakezdéstől ismét jöttek a problémák, „hogyan jön ahhoz a Senshi, hogy az iskola termébe nem engedi be az iskolás gyermekeket” címmel. Aziskola nehezményezte, hogy az ekkor már sajátjaként számon tartott termet – jelzem újra, ott eredetileg tantermek voltak –, nem veheti igénybe.
Erre a nyomásra a szerződésbe egy záradék került, ekkor már háromoldalúan aláírt megegyezés született, az Önkormányzat, a Senshi SE és az Általános Iskola között, mely szerint, idézem:

„A használatba vevő a használat időtartama alatt biztosítja az Általános Iskola részére, hogy tanítási időszakban, a délelőtti órákban a testnevelési órák megtartásra kerüljenek.
Az iskola a használattal kapcsolatos költségeket a Sportegyesülettel – tanévenként – kötött megállapodás alapján megtéríti.

Szeghalom, 2010. november 09., Macsári József polgármester, mint használatba adó.”

Látható, hogy ekkor, a költségek megtérítéséről is született megállapodás.

Egyértelmű tehát, hogy a Senshi SE az akkori testületi tagok határozata alapján került az épületbe, melyet a jegyzőkönyv szerinti 17 egybehangzó igen szavazattal hoztak.

 A jelenlegi arculat kialakításáig Egyesületünk az önkormányzati segítség mellett jelentős összeget költött a felújításra saját vagyonából, ezen felül tagjai társadalmi munkában 1800 órát töltöttek el a kivitelezéssel. Ezen megállapodás megkötésével továbbra is úgy gondoljuk nemcsak az egyesületünk járt jól, hanem az Önkormányzat is, melynek épületére költöttük ezt a pénzt.  A város lakosai pedig lehetőséget kaptak a sportolásra és a kikapcsolódásra és a diákok is, ugyanis 2009 óta az iskolai testnevelési órák is folyamatosan megtartásra kerültek. A közös munka során mindenki profitált a kialakult helyzetből. Szintén ebben az évben 21 partnerszervezet együttműködésével az Egyesület kidolgozta Szeghalom Város Egészségtervét, a” Béres Egészség Hungarikum Program” pályázatának keretében és megvalósította annak programját, tovább erősítve az egészségmegőrző törekvéseket.

A közüzemi költségek térítését a használatba adási szerződésben foglaltak szerint az épületben működő két egyesület között (Senshi Se, S’GYM) osztották szét és számlázták ki területarányosan, holott a Katók Fotó, és mint később kiderült a szomszédos Civil Ház is a víz főmérő óráról kapja a vízszolgáltatást. A villanyáram fogyasztását is kezdetektől fogva három fogyasztó és nem kettő között kellett volna számlázni. Ugyan mindkét egyesület a kezdetektől villany (2009. 10. hó-tól) és víz (2010. 01. hó-tól) almérőkkel rendelkezik, melyet az Önkormányzat felé egyaránt jelzett, a fogyasztást havonta leolvasta és bediktálta (nem csak a sajátját, hanem az S’GYM-ét és a Katók Fotóét is) a számlázás továbbra is terület alapján került szétosztásra. Intézkedés kérésére a pénzügy válasza: ez van a szerződésben. A szerződést viszont hiába próbáltuk többször módosítani, semmiféle intézkedés nem történt (megjegyzem, a mai napig sem).

Mivel ez ügyben semmiféle előrelépést nem tapasztaltunk, oda jutottunk, hogy nem fizettük be a kiküldött számlákat. Írásban jeleztük Kohut Tibornak, hogy az Egyesület a rá eső részt természetesen kifizeti, de más tartozását nem hajlandó kiegyenlíteni. Több heti számlaegyeztetésünk és utána járásunk után többé-kevésbé sikerült rendeznünk a fennálló gondot, bár továbbra sem tisztázódott minden helyzet.

A fűtés tekintetében 2011.12.19 –én sikerült a két egyesületnek (önkormányzati segítséggel, amit köszönünk) különválnia, és a bürokrácia rögös útvesztőin keresztül jutva elintézni azt is, hogy a gázszámlákat a szolgáltató egyenesen a Senshi SE-nek küldje. Ez jól is működött 6 hónapig, de erre később visszatérek.

Időközben nyertes pályázatunkkal kapcsolatos ügyünkben május elején felkerestem Polgármester Urat, hogy az előfinanszírozási határozattal kapcsolatban megbeszéljük a további teendőket.

Jelen pályázat (Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete, a 76/2011. (VII.29.) rendelet alapján, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 1027576 azonosítószámú, Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása célterületén) összesen 11.140.530 Ft támogatást nyert el az Egyesület (mely összeg a január 01-től állami rendelet szerint 25 %-ról 27 %-ra emelkedő áfa emelés következtében emelkedett az eredeti összeghez képest 175.441 Ft-tal), melyet a következő célokra használ:

–       Sport- és Életmód Központ felújítása – nyílászárók cseréje, burkolás, festés.
(tehát az önkormányzat épületére fordítunk 7.7 millió Forintot. Így újból átgondolásra szorul a feltevés, miszerint az Egyesület ingyen használná az épületet, hiszen ezen beruházások nélkül az épület állaga további romlásnak lett volna kitéve, s ebből az Egyesület – amely Nonprofit, Közhasznú Társadalmi Szervezet -, úgy profitál, hogy közben Szeghalom város lakosainak színvonalasabb helyet biztosít, valamint az Önkormányzat épületének fűtési költségeit is jelentősen csökkenti, és nem értjük ezt miért fájlalja bárki is. A beépített anyagok az épület részei maradnak)

–       Eszközbeszerzés szakosztályaink és csoportjaink részére (Aerobic, Jóga, MediBall, Karate, Súlygolyós, Történelmi Lőegylet sportlövő szakosztály)

Az Önkormányzat 149/2011. (IX.26.) Ökt.sz. határozatában a következő döntést hozta pályázatunk előfinanszírozása ügyében:

„Kivonat Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat

Képviselő testület nyertes pályázat esetén a pályázati összeget előfinanszírozza, és biztosítja az Egyesület részére, hogy az ingatlant a pályázatban megjelölt üzemeltetési kötelezettség lejártáig használja. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart. Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. ”

Minket sürgetett a tervezett határidő. Polgármester Úr, különböző okokra hivatkozva sajnos nem ért rá velünk foglalkozni, majd közel egy hónap után átirányított bennünket dr. Pénzely Erika Jegyző Asszonyhoz, aki elmondása szerint aznap reggel kapta kézhez papírjainkat. Intézkedésének köszönhetően pár nap múlva Kohut Tiborral, Búza Bertával és Jegyző Asszonnyal közösen leülhettünk a pályázat elkezdésének terveit megbeszélni, ahol szembesültem vele, hogy az előfinanszírozás az Önkormányzat szerint a munkálatok elvégzése és az Önkormányzat által történő átvétele után történik. Ez az én álláspontom és mások szerint is utólagos kifizetésnek minősül.  Ebben az esetben viszont nem tudjuk a munkálatokat a tervezett időben elkezdeni, a tanítási szünetben megvalósítani, a pályázatban szereplő 2012-ben tervezett egyösszegű összeglehívást teljesíteni. Erre a kérdésemre miszerint milyen megoldást látna az Önkormányzat együttműködésünk megoldáshoz, azt a választ kaptuk, hogy írjuk meg az ütemtervet, adjuk be, majd Polgármester Úr elbírálja, és ha nem megfelelő, akkor majd nyújtsunk be másikat. Ne haragudjanak, de szerintem ez nem egy pályázatban való közös együttműködés.

A meglévő határozat ellenére az Polgármester Úr arra hivatkozott, hogy közpénzekből ekkora összeget teljesítés nélkül nem előlegez meg, ezt megértettem, és Én abban vártam partneri együttműködést, hogy hogyan tudnánk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a felújítást megkezdeni, nem pedig abban, hogy hogyan nem. Ez az összeg tudomásunk szerint erre a célra el lett különítve, azt az Önkormányzat maradéktalanul visszakapja.

Több megoldáskeresésünkre, kérdésünkre: részösszeg, résszámla, előleg-számla, résszámla alapján mennyi időn belül jut a vállalkozó a befektetett pénzéhez, csak azt a választ kaptuk, hogy ha nem tudjuk megoldani, keressünk másik vállalkozót vagy válasszunk Banki előfinanszírozást. (Nem hiszem, hogy az Egyesületnek kellene fizetnie még a Banki kamatot is az Önkormányzati épület felújítására, amellett hogy testületi döntés született Önkormányzati előfinanszírozásról, de ha ezt előre tudtuk volna, akkor ezzel a költséggel is előre terveztünk volna pályázatunkban).

Polgármester Úr nehezményezte továbbá a nyertes árajánlatot benyújtó asztalos vállalkozó közreműködését – akivel egyesületünk már több ízben is dolgozott szakértelme miatt -, s indítványozta másik vállalkozó felkérését, akinek módjában áll számunkra a több millió forint értékű anyagot és befektetett munkáját előfinanszírozni.

A nyertes árajánlatot adó vállalkozó helyett másikat keresni véleményünk szerint etikátlan, erkölcsileg, emberileg nem elfogadható, ezért ezt az indítványt elutasítottuk.

Polgármester Úr május 08-i első személyesen történő felkeresése után, öt személyes-, az általa ígért visszahívására történő hiába várakozás utáni két telefonos megkeresés, valamint három e-mailben történő egyeztetés és a kért ütemezési terv benyújtása ellenére sem történt hetekig előrelépés (06.06-án történt e-mailbeli egyeztetésünket mellékletként csatolom).

Ebben a levelezésben Jegyző Asszony leírt egy fontos mondatot, idézem: „Senki nem vitatja az Egyesület érdemeit, viszont a korábbi igen rossz tapasztalataink óvatosságra intenek”

Csak reménykedni tudok, hogy ezeket a rossz tapasztalatokat nem a Senshi SE váltotta ki, és sajnálattal veszem tudomásul, hogy valahol elveszett a bizalmuk, de őszintén vallom, hogy minket eddig is a közös jóba vetett hit és a kölcsönös bizalmon alapuló jó szándék vezetett utunkon.

Egyik helyről a másikra küldtek bennünket, Polgármester Úrnak pedig továbbra sem volt ideje leülni velünk megbeszélni a közös megoldást, végül 06. 12-én személyes megkeresésemkor, azt üzente ki irodájából, hogy másnap délután talán ráér, de akkor sem biztos.

Ezek után éreztük úgy, hogy ügyvédhez kell fordulnunk. A felháborítónak tartott ügyvédi felszólítást ezután kapta meg az Önkormányzat, melynek következtében egyesületünket és engem az Önök nagy részéről számos lejárató vélemény és igaztalan kritika ért, majd következett az ominózus nyílt testületi ülés, ahol az oly sokat hangoztatott kölcsönös kommunikáció ellenére belém fojtották a szót és további, az Egyesületet és személyemet is sértő vádak hangzottak el.

Végül újabb határozat született, hogy a teljes pályázati összeget megkapja az egyesület, minden részmunkálat befejezése és átvétele után. Ezzel azonban nem csak a mi munkánkat nehezítették meg, hiszen minél több részletben történik az átvétel, annál több részdokumentáció keletkezik, növelve a kockázati tényezőket. Így a tervezett 2012-es egyösszegű lehívás is meghiúsult.

A felújítási munkák ezért csak késő ősszel kezdődhettek meg, de sor került az udvar felőli front ablakainak, valamint a bejárati ajtónak a cseréjére és az eszközök egy részének beszerzésére is.

Közben 2012 júniusától a GDF SUEZ-től nem kaptunk a termünkre számlát, kaptunk viszont Széchenyi, és ha nem tévedek Kolozsvári utcai ingatlanra, ahol az Egyesület semmiféle tevékenységet nem végez. Hosszas telefonálások és utánajárások során a GDF SUEZ gázszolgáltatótól szereztünk tudomást róla, hogy az Önkormányzat az edzőtermünkként szolgáló ingatlannal szolgáltatót váltott és átment a FŐGÁZ –hoz. Júniustól számláinkat az Önkormányzat pénzügyi osztálya az S’GYM-nek küldte ki (?). Intézkedéseinkre végre megkaphattuk számláinkat, és fájdalmasan vettük tudomásul, hogy az 1303 Ft –os havi alapdíjak, 6618 Ft –os havi rendszerhasználati díjra változtak, minden hónapra a fűtési időszakon kívül is. Az Önkormányzat – bennünket, mint érintett feleket teljesen figyelmen kívül hagyva, s az oly sokszor emlegetett kölcsönös kommunikációról elfelejtkezve – , a tudtunk nélkül másik gázszolgáltatóhoz lépett át, ezzel növelve kiadásainkat. És ismét az Önkormányzaton keresztül kapjuk a gázszámlákat.

Végül, de nem utolsósorban szeretném tisztázni, januártól miért nem engedtük be az iskolát az edzőtermünkbe. Amikor értesültem arról, hogy az állami-önkormányzati átalakulások miatt az iskola szakmai része állami működtetésűvé válik, novemberben egyeztettem az iskola gazdasági vezetőjével, és megkerestem Fekete László Igazgató Urat is, hogy megbeszéljük az iskola rezsiköltségének fizetését. Tájékoztatást nem tudott adni, javaslatára felkerestem a Jegyző Asszonyt, aki a tankerületi igazgatót, Vetésiné Oravecz Esztert javasolta felkeresnem. Ismét több (5) személyes egyeztetés és telefonok sorozata következett, de sajnos érdemleges választ senki sem tudott adni (mindenki szerint fizessen a másik). Mivel a terem fenntartása jelentős összeget tesz ki, és a nap nagy részében az iskolások használják, azon órák alatt úgy gondoljuk, a rezsiköltség az iskolát terheli, melyről az iskolával írásos megállapodásunk volt az előzőekben. Jelen esetben azonban a kialakult helyzet, mely abból fakadt, hogy az érintett szervek és vezetők megegyezni nem tudtak, maga után vonta a terem bezárását. Mi a termet továbbra is biztosítjuk, de ki biztosítja a költségeket?

És itt ismét az idézett ominózus mondat: óvatosságra intettek korábbi igen rossz tapasztalataink.

 Egyesületünk nem szeretné és nem is tudja finanszírozni mások rezsiköltségét. A hozzám eljutott információkra reagálva, szeretném megjegyezni azt is, hogy személy szerint nem nekem, Kovács Lajosnak fizetik ezt az összeget, hanem a rezsiköltség rájuk eső részét fedezik.

 Nehezményezem, hogy bármiféle megoldásra törekvés mindig az én kezdeményezésemre, a problémák felmerülése előtt, az én utána járásomnak köszönhetően kezdődött el, – ami sokszor azzal járt, hogy más munkáját is én végeztem el. Hiszen számos alkalommal bebizonyosodott, hogy amennyiben én nem jártam utána az adott ügynek, intézkedés, előrelépés nem történt -, sajnos az együttműködés abszolút hiánya mellett. A szerződések és határozatok minden esetben a felmerült probléma után köttettek meg, időbeni jelzésem ellenére, mely problémák nagy része a kommunikáció hiányának, egyoldalú intézkedéseknek volt köszönhető.

Kérem Önöket, hogy a soron következő testületi ülésükön vegyék figyelembe a fentebb leírtakat és az Egyesületünk ügyében történő bármilyen intézkedésről, tárgyalásról szíveskedjenek tájékoztatni, hogy módomban álljon az egyesületet érintő ügyekben részt venni.

Továbbá szeretném megkérdezni a tisztelt testületi tagokat, hogy miért állítanak pellengérre rész- illetve téves információk szerint egy olyan egyesületet és vele együtt engem, amely az elmúlt 20 év alatt rengeteget adott ennek a városnak, és soha, semmilyen elmaradása, peres ügye, kifizetetlen számlája nem volt.

A személyeskedésekre vonatkozóan szeretném megkérdezni, miért zavar bárkit az, hogy az itt lakó emberek itt szeretnének a munkájukból megélni, miért akarják ellehetetleníteni az életkörülményeiket. Továbbá érdekelne az is, hogy a használatba kiadott épületeket, ha nem tudjuk fenntartani, kinek lesz az jó, hogy az önkormányzat épülete újból megüresedik további állagromlásnak lesz kitéve?

 Igaz az, hogy az Egyesületünk is jól jár azzal, hogy a fent említett ingatlan termében tarthatja foglalkozásait, hiszen kulturált körülmények között oktathatom azt, amely véleményem szerint az emberek fejlődését, egészségét szolgálja. Hiszem azonban, hogy ezzel a közös jót szolgálom, s nem csak a saját-, de az itt élők érdekeit és jólétét is előbbre vihetem, ezzel pedig hozzájárulok a városunk, az otthonunk fejlődéséhez.

 Reményemet fejezem ki, hogy Önöknek, mint felelősséggel gondolkodó és dolgozó embereknek nem céljuk, hogy közösségért is munkálkodó személyeket, vagy egyesületet tönkretenni, csökkentve ezzel Szeghalom város és vonzáskörzetében élő lakosok lehetőségeit.

A manapság nem igazán kedvező gazdasági körülmények, és a lakosság nehéz anyagi helyzete sajnos még nem teszi lehetővé, hogy az emberek elegendő összeget tudjanak szánni a szabadidejük kellemes és hasznos eltöltésére, egészséges életmódra, művelődésre, kultúrára, sportra. Erre így is keveseknek adódik meg a lehetőség, bevételüket megélhetésükre kell fordítaniuk. Ezért is szorulunk segítségükre és bizalmukra.

Hiszem, hogy Önök felelős emberek, vezetők, Képviselők, és kérem, mielőtt véleményt, ítélkezéseket, és döntéseket hoznának személyemmel kapcsolatban, azelőtt próbáljunk meg kommunikálni, hátha megértjük egymást.

És kérem, ha véleményük ezek ellenére sem változna, döntéseikkel ne egy civil szervezet és a benne munkálkodók, sportolók körülményeit nehezítsék meg vagy lehetetlenítsék el.

 Természetesen az évek alatt sokat köszönhettünk Önöknek, a Polgármester Úrnak, az Önkormányzatnak. Kérem ezért a fenti szempontokat is figyelembe véve újra gondolni, és részvételünkkel tárgyalni a jövőbeni ügyeinket.

Erre az Önkormányzat felől érkező, a napokban elhangzott kijelentésre már nem is kívánok reagálni:

„Ez a két egyesület (az S’GYM és a Senshi) a két legjobban támogatott vállalkozás szeghalmon”

Tisztelettel:

Sensei Kovács Lajos
Senshi SE elnök

melléklet: – dr. Pénzely Erika Jegyző Asszonnyal 2012.06.06-án történt e-mai levelezés

Tisztelt Egyesület, Elnök Úr!
Tájékoztatom, hogy Polgármester Úr nem járult hozzá a számla nélküli előfinanszírozáshoz.
Álláspontja az, hogy kizárólag számla ellenében tud az önkormányzat utalni.
Ennek megfelelően az asztalosnak kell megelőlegeznie az anyagköltséget. Ha ez nem megy, vagy jelentős időcsúszást okoz, más vállalkozót kell számba venni.

Üdvözlettel:Pénzely Erika jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!
Szóbeli megbeszélésünk alapján az Önkormányzat és az Egyesület az alábbi megállapodást tartotta kivitelezhetőnek:
Az Egyesület rész-, illetve előlegszámlát nyújt be az Önkormányzat részére a vállalkozótól, a megvalósult folyamat végére pedig csatolja a végszámlát. Ennek értelmében szó sincs arról, hogy Önök számla nélküli előfinanszírozást vállalnak.
A kért ütemtervet a részletes költségvetéssel csatoltuk, szintén az előzetes megállapodás szerint, így a kérdés nem az volt, hogy számlát az Egyesület ad-e, hanem az, hogyan lehet megvalósítani az előfinanszírozást, milyen részletek és milyen ütem szerint.
A pályázatban olyan árajánlatok és kivitelezői személyek vannak, melyeket a pályáztató szerv elfogadott, ezen utólag módosítani nem áll módjukban, ahogyan az Egyesületnek sem.
A pályázatban az előfinanszírozás ténye elfogadott, s ezt az összeget az Önkormányzat az MVH-tól maradéktalanul visszakapja, melyből az Önkormányzat épülete kerül felújításra.
Minden további késlekedés azt a folyamatot vonja maga után, hogy a kiírt határidő lejártáig a munkálatokat nem sikerül befejezni, ezért a pályázat megvalósulását veszélyezteti.
Egy ilyen sport- és életmód központ megléte egyaránt jó az egyesület, az itt élő emberek és az önkormányzat számára is, hiszen az Egyesület az elmúlt évek során számtalanszor tanúbizonyságát tette annak, hogy a város-, és az itt  élők egészségtudatosabb nevelése közös cél. Az Egyesület dolgozta ki Szeghalom város Egészségtervét, mely az óta is működik, s számtalan pályázat írásakor jelentős pontnövekedést eredményezett.
Az Önkormányzat épülete jelentősen leromlott állapotban van, melyet használatba  az Egyesület azért kapott, hogy a kihasználatlanság és a további állapot romlás elkerülhető legyen. Az Egyesület eddig is jelentős, önerőből való összeget áldozott ezen épület javítási munkálataira. Jelen pályázat segítségével szeretnénk felújítani, ez az Önkormányzatnak plusz pénzbe nem kerül, a városképet viszont  javítja, a városról alkotott képet befolyásolja egy ilyen intézmény megléte és kedvező működése.
Még el nem végzett munka esetén számlát kiadni senkinek sem áll módjában, előleg-, illetve részszámla kibocsátására van lehetőség, mely lehetőséget az Önkormányzat – megbeszélésünk szerint – is elfogadhatónak tartott.
Ennek megfelelően kérjük az előfinanszírozás lehetőségének és módjának átgondolását.

Üdvözlettel: Kovács Lajos elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Az Ön levelét átadtam a Polgármester Úrnak, aki a közölteknek megfelelő döntést hozott.
E-mailjét továbbítottam a Polgármester Úrnak.
Nem tudom, megváltoztatja-e álláspontját. Minden esetre jó lenne, ha a Bertáékkal megbeszéltek szerint az asztalostól kérne és becsatolna egy árajánlatot.
Senki nem vitatja az Egyesület érdemeit, viszont a korábbi igen rossz tapasztalataink óvatosságra intenek.

Tisztelettel: Pénzely Erika jegyző